Escort Makiyivka,

Escort Makiyivka,
First City State Code Prostitutes Happy ending massage Spdating
Escort Makiyivka Makiyivka Donetsk UA 1581 yes yes
23.02.2010 65 no 43 VXTE 68 no
28.08.2011 no 54 44 yes 70 yes

Ukraine, Donetsk, Makiyivka

Escort Makiyivka

Makiyivka, Donetsk, Ukraine Latitude: 48.04.37.9268, Longitude: 3766.70232087

Makiyivka (Makyevka, Макеевка, Makeyevka, Makeevka, Dmitriyevsk, Makejewka, Makayevka)

Region time Europe/Kiev

Population 85

Search